Mitä vapaus on sosialidemokratialle?

Ajankohtaista,Yleinen

Vakiintunut jako negatiivisten ja positiivisten vapauksien välillä havainnollistaa, miten kysymystä hahmotetaan: Jos poliittiset ideologiat asetettaisiin liukuvalle asteikolle, oikeisto korostaisi negatiivisia vapauksia eli puuttumattomuutta yksilön vapauksiin yhteiskunnan toimesta, kun taas vasemmistolle korostuisivat positiiviset vapaudet esimerkiksi yhteiskunnan tarjoamien palveluiden muodossa. Päivittäin tehtävä poliittinen arvovalinta koskeekin useimmiten juuri tätä resurssien jakoa tai uudelleenjakoa.

SDP:n demokratiaohjelma vuodelta 2012 toteaa: ”Vapaus ei voi milloinkaan toteutua ilman yhteisiä rakenteita, yhteisöä ja yhteisöllisyyttä.” Eroja tasoittavien mahdollisuuksien lisäksi sosialidemokratialle vapaus on siis kollektiivista, se toteutuu yhteisössä. Hyvä niin. Mutta mitä kaikkea muuta se voi olla? Pyrin seuraavassa pohtimaan vapautta ja sen ilmenemistä muuttuvassa yhteiskunnassa työelämän, talouden, tukijärjestelmien ja ihmisen itsensä toteuttamisen sekä hänen vastuunsa näkökulmasta.

Puhuessamme vapauden laajentamisesta meidän on tunnistettava ajatusrakennelmat, jotka jo kielen kautta tunkeutuvat alitajuntaamme rajoittaen mahdollista. Velka, synti ja lunastus. Haluamme vapautua ajatuksesta velasta moraalisena ja siirtyä puhumaan siitä puhtaasti taloudellisena käsitteenä. Ilmiönä, joka on välttämätön talouden toiminnalle ja jossa luottoon sisältyvää riskiä ilmentää siihen liittyvä korko.

Pankkijärjestelmä luo jatkuvasti uutta luottoa ja tarjoaa sitä tarvitseville, mutta kohtelee velallisia eri tavalla: yksittäisille ihmisille uusia alkuja puhtaalta pöydältä ei sallita, mutta pankkien velkojen lunastus on toistuvasti tapahtunut meidän kaikkien kustannuksella. Sosialidemokraatit eivät hyväksy ihmisen vapautta epäreilusti rajoittavaa talousjärjestelmää.

Historiamme aikana olemme lisänneet ymmärrystä omasta vapaudestamme ja velvollisuudestamme muita kohtaan: ihmisryhmien ja sukupuolien välillä vallitsee nyt perinteisessä mielessä enemmän vapautta kuin aiemmin. Tunnemme enenevässä määrin vastuuta myös ympäristöstämme ja sen pilaantumisesta. Sosialidemokraattien mukaan tämä ei ole vain jälkeläistemme etu, vaan moraalinen velvollisuutemme tiedostavana ja vahvempana lajina.

Tässä historian kehityskulussa meidän on näin ollen laajennettava näkemystämme vapauden rajoituksista: Vapaus ei voi kuulua vain niille, jotka lähimmin muistuttavat meitä itseämme. Uskomme, että on tapahtumassa laajempi moraalinen herääminen vapaudesta vahvemman velvoitteena. Tämä kehitys johtaa hitaasti, mutta vääjäämättömästi ihmisen muuta elollista kohtaan kohdistaman systemaattisen riiston loppumiseen.

Informaation muodostaessa uuden virtuaalisen todellisuuden fyysisen maailman rinnalle, myös vapaudet on määriteltävä tässä todellisuudessa. Me elämme siellä jo. Keskeisin niistä on yksityisyys. Olemme perinteisesti käsitelleet yksityisyyden rajoituksia hieman vapauden kaltaisesti: joko utilitaristisesti hyöty-haitta -laskelman kautta tai jonkinlaisena omaisuusoikeutena meitä koskeviin tietoihin. Tulevaisuudessa meitä koskeva tieto on yhtä kuin henkilömme. Tästä syystä siihen kohdistuvia rikkeitä tulisi käsitellä kuten kajoamista fyysiseen koskemattomuuteemme.

Sosialidemokraatit eivät usko informaation liikkeiden rajoittamisen lisäävän yksityisyyttä, vaan haluavat vahvistaa yksilön mahdollisuuksia suojata omaa vapauttaan ja koskemattomuuttaan verkossa, hallita oman datansa käytöstä ja hyödyntämisestä. Sosialidemokraatit ajavat uutta globaalia lainsäädäntöä, jossa toiminnastamme virtuaalisena todellisuuteen jääneen tiedon hyödyntämiselle asetetaan selkeitä rajoja.

Sosialidemokratian historiallisiin periaatteisiin on kuulunut yksilön taloudellinen vastuunalaisuus ja oikeuksia seuraavat velvollisuudet yhteiskuntaa kohtaan. Tekniikan, talouden ja yhdyskuntien huimassa rakennemuutoksessa vapaudet eivät toteudu, eikä niitä voi taata, samoilla järjestelyillä kuin aiemmin. Yksikään poliittinen liike tai etujärjestö ei voi tarjota vapautta muutoksesta, vaan muutos haastaa ne miettimään uusia tapoja järjestää vapauksien toteutuminen entistä useammille.

Näin ollen sosialidemokraatit haluavat voimistaa ihmisen mahdollisuuksia aktiivisesti lisätä omaa vapautta toteuttaa itseään ja liikkua työmarkkinoilla tarjoamalla välineet laadukkaaseen koulutukseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen. Sosialidemokratia uskoo ihmisen kykyyn nostaa omaa osaamistasoaan täysin uudelle tasolle. Samalla haluamme mahdollistaa ihmisille elämän, jossa vähemmällä työllä on mahdollisuus tulla toimeen. Tulevaisuudessa huimasti kasvava taloudellinen tuottavuus voi mahdollistaa ihmiselle työn, joka on enenevässä määrin henkisen kehityksen ja itsensä toteuttamisen väline.

Sosialidemokratian ihmiskuvan mukaan olemme altruistisia ja kullakin meistä on olemassa pyrkimys siihen, mikä on oikein. Sosialidemokratia näkee oikeudenmukaisuuden edellytyksenä vapaudelle ja päämääränä itsessään. Se ei ole vain utilitaristinen väline yksityisen tai yleisen hyödyn kasvattamiseksi. Oikeudenmukaisuuden tavoittelu yhteiskunnassa ei saa estää motivaatiota, joka tähtää oman lähipiirin tai yhteiskunnan yleishyvinvoinnin lisääntymiseen.

Vapauden perinteisten määritelmien lisäksi sosialidemokraatit haluavat korostaa ajattelussaan vapauden aktiivista luonnetta. Vapaus on tunnettujen perusoikeuksien lisäksi vapautta pelosta ja epävarmuudesta eli mahdollisuutta kukoistaa yksilönä ja yhteisön jäsenenä.

Sosialidemokratian aktiivisen vapauskäsityksen mukaan ihmisen kehittyminen itsessään on jo määritelmä hänen vapaudelleen. Vapaus on prosessi eikä päämäärä eikä sen lopullista muotoa voi eikä pidä määritellä, sillä se koostuu niin ulkoisista edellytyksistä kuin yksilön valinnoista.

Ihminen on vapaa vasta vuorovaikutuksessa muiden kanssa aktiivisesti kehittyessään kaikeksi siksi, jota voi olla. Sosialidemokratia perustuu yleiseen edistysuskoon ja uskoon ihmiseen ja hänen kykyihinsä. Se etsii vapauden rajoitteita kaikkialta ja pyrkii poistamaan niitä aktiivisesti.

Periaatetyöryhmän toinen puheenjohtaja